NHÓM DỊCH:
Dream Comic
Last updated: 01/01/1970
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm sẽ thầu 2 bộ đầu tiên tên là: "Cuộc hôn nhân sắp xếp cho sự trả thù" và bộ: "Jacheongbi của đế chế Itan".

Không tìm thấy truyện nào thảo điều kiện.

';