NHÓM DỊCH:
Bông-er / Những Kẻ Mộng Mơ
21 truyện
Last updated: 30/11/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm do mấy kẻ khìn khìn lập ra để giải stressed :)