NHÓM DỊCH:
Vacì-Karma Team
3 truyện
Last updated: 18/07/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm dịch Vacì-karma Team còn gọi là Biệt đội Khẩu nghiệp, thành lập ngày 25/1/2019, Team chuyên chửi thuê chém mướn