THỂ LOẠI:
Action
5,651 truyện
Last updated: 20/10/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
';