THỂ LOẠI:
School Life
4,132 truyện
Last updated: 27/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học
';