THỂ LOẠI:
Tragedy
664 truyện
Last updated: 27/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
';