THỂ LOẠI:
Tragedy
660 truyện
Last updated: 23/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
';