THỂ LOẠI:
Webtoon
649 truyện
Last updated: 27/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
';